DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 18 MAART 2026

Wat hing er aan de klink van onze voordeur? Gewoon in een plastic tas een paar A-viertjes. Nota bene keurig vol getypt! Dus gauw opengemaakt en gelezen!

Wat bleek? Bovenaan kon je het volgende lezen:

VERKIEZINGSPROGRAMMA LOKALE PARTIJ EDE 2026

Wat staat erin? Ik zou zeggen: lees hieronder dat programma! 

Verkiezingsprogramma Lokale Partij Ede 2026

Duurzaamheid
Betere afvalverwerking en recycling om onze gemeente schoner en groener te maken.
Moedigen van duurzame energie-initiatieven aan, zoals zonnepanelen op openbare gebouwen.
Bevorderen van groene mobiliteit door meer fietspaden en elektrische laadpunten te creëren.
Beschermen en behouden van groene gebieden en natuurlijke habitats in Ede.

Onderwijs
Investeren in onze scholen en onderwijsinstellingen om de beste kwaliteit onderwijs aan onze kinderen te bieden.
Ondersteunen van leraren met voldoende middelen en training om hun werk optimaal uit te voeren.
Stimuleren van buitenschoolse activiteiten en samenwerking met lokale instellingen om een rijke leeromgeving te creëren.

Economie
Stimuleren van lokale bedrijven en ondernemers om de werkgelegenheid en economische groei te bevorderen.
Ondersteunen van starters en innovatieve bedrijven door middel van subsidies en begeleiding.
Creëren van aantrekkelijke winkelgebieden en horecavoorzieningen om de lokale economie te versterken.

Sociale Voorzieningen
Zorgen voor goede zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals ouderen en gehandicapten.
Investeren in sociale huisvesting en betaalbare woningen om iedereen een plek te bieden om te wonen.
Bevorderen van inclusie en diversiteit in onze stad door het organiseren van
evenementen en activiteiten die mensen samenbrengen.

Veiligheid
Verbeteren van de veiligheid in Ede door middel van effectief politieoptreden en preventieve maatregelen.
Omgevingen creëren waarin iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt, zowel op straat als thuis.
Samenwerken met buurtbewoners en lokale dorpsraden om de veiligheid en leefbaarheid te waarborgen.

Participatie
Stimuleren van burgerparticipatie en inspraak bij beleidsbeslissingen door middel van openbare bijeenkomsten en consultaties.
Betrekken van jongeren en studenten bij lokale projecten en initiatieven om hun stem te laten horen.
Transparantie en open communicatie bevorderen tussen de gemeente en haar inwoners om vertrouwen en betrokkenheid te vergroten.

Met dit verkiezingsprogramma streven wij als Lokale Partij Ede 2026 naar een gemeente  waarin iedereen zich thuis voelt, waar kwaliteit van leven voorop staat en waar samenwerking en solidariteit centraal staan. 

Democratie
Bevorderen van transparantie en integriteit in het bestuur van de gemeente Ede
Stimuleren van openheid en toegankelijkheid in besluitvormingsprocessen, zodat inwoners beter betrokken worden bij het beleid.
Tegen corruptie en machtsmisbruik en actief optreden tegen belangenverstrengeling binnen de gemeente Ede.

Cultuur
Ondersteunen van kunst en cultuur in Ede als essentieel onderdeel van onze identiteit en leefomgeving.
Bevorderen van culturele diversiteit en inclusie binnen de lokale samenleving.
Creëren van ruimte voor creativiteit en expressie door het aanbieden van faciliteiten en evenementen voor kunstenaars en culturele instellingen.

Dit verkiezingsprogramma van de Lokale Partij Ede 2026 streeft naar een eerlijke en transparante democratie waarin de stem van alle inwoners gehoord wordt en waar cultuur een centrale rol speelt in het verrijken van onze gemeenschap.

Tja, wat moeten we hiermee? In ieder geval zal toch uiterlijk op 22 december 2025 zo’n partij zich moeten melden bij de gemeente Ede om mee te mogen doen metde gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. Dus de gehele redactie van Ededorp heeft de de eigen onderzoeksjournalisten opdracht gegeven om eens uit te zoeken wie zoiets wil gaan oprichten. Mocht u, geachte lezer, meer over daarover weten, dan horen wij dat graag van u!

Vindplaats en licentie foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20200907_bloeiende_heide_Drouwenerzand2.jpeg

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *