DE SLIMME VOORTGANGSRAPPORTAGES VAN DE STICHTING WORLD FOOD CENTER

De gemeente Ede heeft op 9 november 2021 geschreven aan de stichting World Food Center dat uiterlijk op 1 maart 2022 de schriftelijke rapportage door die stichting over de periode 1 juli 2021 – 1 janauri 2022 ingeleverd moet zijn bij de gemeente Ede. De rapportage is ingeleverd op 5 april jl. Dat is te laat, ruim een maand te laat!

Vervolgens bespreekt het college van burgemeester van Ede die rapportage op 10 mei jl. en stuurt daarna de rapportage ter informatie door aan de gemeenteraad. Twee zaken vallen hierbij op: 1. het ontbreken van een standpunt van het college; 2. het pas op 10 mei jl. sturen van de rapportage door het college aan de raad; terwijl het college op 5 april jl. de rapportage al had.

Waarom stuurde het bestuur van die stichting na de uiterste datum van 1 maart jl. pas 5 weken later de rapportage naar de gemeente Ede en waarom wachtte de eerstverantwoordelijke wethouder daarna nog 5 weken voordat hij de rapportage stuurde naar de gemeenteraad? Of korter gezegd: waarom ontvangt de gemeenteraad de rapportage ruim 2 maanden te laat?

Eigenlijk is het antwoord simpel, echt simpel!!

Daarom terug naar de brief van de gemeente Ede van 9 november 2021. Daarin staat het volgende: per 1 april 2022 wordt € 2.444.317,– subsidie verleend afhankelijk van voldoen aan de verplichting en onder de voorwaarde (citaat subsidiebrief): “dat het is gelukt om in de ontwerpfase een succesvolle aanbesteding te doen voor realisatie van het vastgoed, te weten realisatie tegen een bouwsom die niet hoger is dan € 22.000.000,–”.

Wat staat daarover in de voortgangsrapportage?

In die rapportage wordt meegedeeld dat geen aanbesteding is gedaan voor realisatie van het vastgoed. Er is dus niet voldaan door de stichting aan de subsidie-eis om voor 1 april jl. de  aanbesteding te doen. En nu? Wat is de financiele stand van zaken? Is dat bedrag van € 2.444.317,– door Ede al op 1 april j.l. overgemaakt aan de stichting? Zou misschien daarom de rapportage de gemeenteraad ruim 2 maanden te laat bereikt hebben? 

In de voortgangsraportage komt een groot aantal onderwerpen aan de orde. Hieronder enkele voorbeelden.

In het eerste masterplan van het World Food Center wordt melding gemaakt van de kusmachine. Die machine deelt bij de uitgang aan iedere bezoeker gratis een pizza uit. Enige tijd later is de kusmachine op papier veranderd in een pizza-machine en in de nieuwe voortgangsrapportage is de pizza-machine omgezet in een foodmachine, waarin niets wordt vervaardigd. Dat alles in het kader van optimalisatie van de Experience. Dat begrip optimalisatie wordt voortdurend gebruikt in de rapportage. Waarschijnlijk wordt in de voortgangsrapportage per abuis voortdurend die term toegepast in plaats van de term “bezuiniging”. 

Volgens het eerste masterplan (besproken in de raad in 2019) is de opening van de Experience in 2022. In de voortgangsrapportage wordt een ernstige vertraging gemeld. De opening zal nu pas zijn in het voorjaar van 2024. Nog steeds staat nadrukkelijk her en der op de website van de World Food Experience dat de attractie in 2023 wordt geopend. Waarom wordt er verouderde informatie verstrekt op die website?

Op 12 maart 2019 deelt de verantwoordelijke wethouder van Ede aan de raad mee een prijsvraag voor de naam van de Experience een goed idee te vinden. Ook in een aangenomen motie van de raad van 23 september 2021 wordt geconstateerd dat “er reeds is toegezegd dat bij de naamgeving van de Experience de Edese bevolking zal worden betrokken door middel van een prijsvraag”. Er is geen prijsvraag gehouden. Een reclamebureau heeft (in opdracht van de stichting) met behulp van 600 kinderen uit geheel Nederland, en dus ook uit Ede, een naam bedacht. Deze ommezwaai  is ook te lezen in de voortgangsrapportage. Dat is opmerkelijk. Zeker gezien die aangenomen motie van 23 september 2021 waarin het college is opgeroepen de Edese bevolking veel meer te betrekken bij de ontwikkeling van de Experience. Waarom was er geen prijsvraag en waarom is een aangenomen motie hierover niet uitgevoerd door het college en die stichting?

Even tussendoor: in het informatie-overzicht op de websie van de gemeente Ede van de besluitvormende raadsvergaderingen ontbreekt de vergadering van 23 september 2021. Maar dat is gewoon een slordigheidje. Ja, toch!

De World Food Experience heeft een eigen paviljoen op de Floriade nabij Almere. Dat paviljoen is betaald o.a. door de provincie Gelderland, de gemeente Wageningen en de gemeente Ede. In de voortgangsrapportage is een en ander te lezen over dat paviljoen. Wat ontbreekt is een overzicht van de kosten van die Experience-expositie op het terrein van de Floriade. Waarom worden de kosten van deelname aan de Floriade niet vermeld in de rapportage? Ook dat is simpel! Misschien schrikt dan iedereen! Want de gemeente Ede heeft € 49.500,– daarvoor betaald!! Maar je kunt op de website van de Floriade wel leuke interessante zaken lezen over de World Food Experience, behalve de eerste zin. Die begint zo: “In Ede opent in 2023 de World Food Center Center”. Dat is dus nu het resultaat als je geen prijsvraag uitschrijft! Een verkeerd jaartal en een verkeerde naam! 

In de voortgangsrapportage worden vele zinnen gewijd aan de mogelijke financiële toezeggingen van fondsen en bedrijven. Vanaf de eerste masterplannen, bussinessplannen en second opinionstudies over de Experience worden voortdurend dezelfde zinnen herhaald. Tot op heden kan geen enkel positief financieel nieuws worden genoemd, ook niet in de voortgangsrapportage. Het blijft bijna angstig stil! Dat kan toch niet. Want op 1 juli a.s wil de gemeente bijna 3 miljoen euro aan subsidie overmaken, mits er dan een sluitend dekkingsplan is voor de realisatie van een ander en een aanbesteding heeft plaatsgevonden. Dat is al over enkele weken! Dus beste stichting: blijf hard aan het werk! De eerstvolgende rapportage van de stichting moet ingeleverd worden op uiterlijk 1 september a.s. bij de gemeente Ede en op 1 oktober a.s. gaat de gemeente alweer ruim 2 miljoen euro subsidie overmaken aan die stichting. Dus ik voorspel dat die  stichting na 1 oktober a.s. komt met de rapportage. Dan hebben ze de subsidie tenminste al binnen! Dat is best wel slim en die stichting heeft met het te laat indienen van rapportages en het vroegtijdig ontvangen van gemeentelijke subsidies dan toch al blijkbaar enige ervaring!! Het zal toch niet gebeuren dat de gemeenteraad pas in november a.s. de 1 september-rapportage van de stichting zal ontvangen? Ach, de gemeenteraad laat dat waarschijnlijk gewoon aan zich voorbij gaan. 

De gemeenteraad heeft op 23 september 2021 gconstateerd dat “bij een groot deel van de inwoners van de gemeente Ede het World Food Center Experience nog weinig leeft”. De gemeenteraad zelf kan daar iets aan doen!! Bijvoorbeeld: schriftelijke raadsvragen stellen; een interpellatie aanvragen;

een initiatiefvoorstel indienen (alsnog een prijsvraag?); vragen stellen in het vragenuur van een gemeenteraadsvergadering; een agenderingsverzoek indienen (bijvoorbeeld het bespreken van de voortgangsrapportage); de media opzoeken; open brieven schrijven aan het college van b&w.

Het is niet eens opmerkelijk om zoiets te doen, maar eigenlijk gewoon de dagelijkse taak van een gemeenteraadslid. Als raadslid ben je tenslotte gekozen vertegenwoordiger van de inwoners van Ede. Of, en dat kan natuurlijk ook: de gemeenteraad doet niets. Dat is hier in Ede niet eens opmerkelijk. Daar merken de inwoners van Ede helemaal niets van!

Tot slot: op 31mei a.s. zullen de nieuwe wethouders aantreden. Ook een wethouder van de PvdA. Al vanaf 2019 verklaarde de PvdA in Ede tegen het World Food Experience te zijn. Is de PvdA vanaf 31 mei 2022 opeens voor dat attractiepark? Want vanaf die datum maakt de PvdA deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Dat is stuitend!! Waarom verandert die partij van standpunt? Het antwoord is simpel! Het pluche van een wethouderszetel is toch veel belangrijker dan het vasthouden aan een principieel standpunt!! Waarschijnlijk zal de nieuwe wethouder van de PvdA zeggen dat je als wethouder veel meer voor de inwoners van Ede kan betekenen in plaats van als oppositiepartij aan de zijlijn te blijven staan. Diezelfde partij is ook nu nog tegen dat nieuwe museum ARTBASE Ede. Vanaf 31 mei a.s. is die partij dus voor dat museum. Een tweede argument van de PvdA om mee te doen in het nieuwe college is dat die partij het langzamerhand wel verdiend heeft om weer deel uit te kunnen maken van een college dat in meerderheid bestaat uit religieuze partijen terwijl de meerderheid in de gemeeenteheid niet religieus is. Maar misschien komt de PvdA in Ede wel met een voorstel om voor het World Food Experience en ARTBASE gratis toegangskaarten uit te delen aan de minima in Ede. Ja toch, want de PvdA vindt dat cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn! Ach, hou toch op Partij van de Arbeid! Even ter vergelijking: in de dertiger jaren van de vorige eeuw  was het verplicht om per fiets een belastingplaatje te hebben. Destijds kregen de werklozen een gratis plaatje met een gat erin en op zondag mocht daarmee niet gefietst worden. Maar met zo’n gratis toegangskaart voor het voedselattractiepark mag je toch des zondags daar wel naar binnen?  

Echt tot slot enkele wellicht domme en naïeve opmerkingen: kan zo’n voedselattractiepark van tientallen miljoenen euro’s  nog worden omgezet in een complex met sociale woningbouw? Zou hier voor de PvdA, als lid van het nieuwe college, een dankbare taak liggen te wachten? Of moeten de inwoners van Ede dankbaar zijn dat die partij er actief aan mee gaat werken dat het politieke klimaat in Ede naar rechts zal opschuiven? We zullen het zien!     

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *