Onbehoorlijk bestuur in Otterlo

Ojee, zit daar ook een recreatieonderneming? Zo stel ik mij de reactie in het gemeentehuis in Ede voor op de zienswijze van groepsaccommodatie ‘De Heidewachter’ op de gemeentelijke bouwplannen aan de Weversteeg in Oost-Otterlo. Een pittige zienswijze want de ondernemer stelt dat het voortbestaan van zijn onderneming door de bouwplannen ter discussie staat. Bestuurlijk tragisch want nooit nam de gemeente contact op met de ondernemer over haar bouwplannen of heeft ze de onderneming in haar plannen genoemd. Wat moet je van een dergelijk gemeentelijk optreden vinden? Onbehoorlijk bestuur want het is een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel zoals beschreven in artikel 3.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht

Geen verstandig optreden ook van de gemeente want financieel loopt ze een behoorlijk risico. De Heidewachter eist namelijk een flinke planschade. En daar lijkt het allemaal niet mee op te houden. Vier andere Otterlose recreatieondernemers steunen de gemeentelijke nieuwbouwplannen alleen als provincie en gemeente garanderen dat een nabij gelegen natuur/wandelgebied niet wordt afgesloten. Probleem is dat gemeente en provincie dat niet kunnen garanderen. Ook zij moeten zich aan de wet houden. En als toenemende druk op het gebied afsluiting ter bescherming van de natuur volgens de Natuurbeschermingswet noodzakelijk maakt, gebeurt dat. Wat bestuurders ook beloven. We leven in Nederland namelijk in een democratische rechtsstaat.
Met toezeggingen doen waarvan zij niet weet of zij die na kan komen schendt de gemeente het vertrouwensbeginsel dat stelt dat de overheid het door haar gewekte vertrouwen dient te honoreren. Ook dit optreden van de gemeente Ede is een vorm van onbehoorlijk bestuur.

Gezien de druk die er nu al op genoemd natuurgebied ligt, is afsluiting bij de huidige bouwplannen vrijwel onafwendbaar. Ondernemers kunnen dan de gemeente financieel aansprakelijk stellen voor geleden schade. Dat volgt ook uit een vonnis van de Arnhemse rechtbank in een rechtszaak die nota bene de gemeente Ede en recreatieondernemers samen tegen Nationaal Park Hoge Veluwe voerden. Het Park wilde het Otterlose Bos afsluiten, recreatieondernemers en gemeente Ede vonden dat die afsluiting de ondernemers financiële schade zou berokkenen. De Arnhemse rechtbank vond dat ook. Achteraf gezien heeft de gemeente zich hiermee in de eigen voet geschoten.

Los van financiële claims die omwonenden daarnaast nog in kunnen dienen en de kosten van allerlei rechterlijke procedures zullen de kosten van de bouwplannen dus aanzienlijk hoger uitvallen dan de gemeente nu inschat. Bovendien is volstrekt onduidelijk of er sowieso gebouwd kan worden en zo ja wanneer dan wel. Bestuurlijk en financieel dus een drama, maar ook sociaal. Het dorp is namelijk verdeeld, en dat noodzaakte een van de Otterlose belangenverenigingen al om mensen op te roepen elkaar met respect te benaderen.

Hoe nu verder in Otterlo? Opnieuw beginnen en gezamenlijk naar een breed gedragen oplossing zoeken voor bouwen in Otterlo. Dat dat niet direct gebeurd is, is eigenlijk ook een vorm van onbehoorlijk bestuur. Hier ligt een mooie uitdaging voor het nieuwe college van B&W.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *