WOBBIGE PERIKELEN (2)

Ha, daar bent u weer! Dat van die betaalmuur bij EdeDorp was een grapje natuurlijk. Een beetje fatsoenlijke vergoeding voor ons werk zou welkom zijn, maar andere kant zijn we hier op ons politbureau soms ook weer akelig principieel in bepaalde zaken. Onze bevindingen m.b.t. de Edese politiek moeten dan ook vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Om met Facebook te spreken ‘Het is gratis (en dat blijft het ook)’ hoewel deze tekst bij registratie intussen wel is vervangen door ‘Je kunt dit heel snel en eenvoudig doen’.

Waar waren we ook alweer? Oh ja, ik had dus bij gemeente Ede gevraagd naar de hoeveelheid wachtgeld en welke oud-bestuurders dat dan allemaal ontvangen. Dit dus via een zogenaamd WOB-verzoek. Na zo’n vijf weken kwam dan ook het antwoord. Waarom zoiets zo lang moet duren is mij dan ook een raadsel. Vroeger zou een gemeenteambtenaar wellicht de archieven in moeten duiken maar met de huidige computersystemen zou één druk op de knop kunnen volstaan. Maar goed, uiteindelijk kwam dan het antwoord…

Gemeente Ede: Wij hebben besloten de gevraagde informatie zoals door u onder A. genoemd openbaar te maken, als volgt:

2016 : 156.077 euro (4 personen)

2017 : 136.035 euro (3 personen)

2018 : 252.614 euro (5 personen)

2019 : 186.160 euro (3 personen)

Dat is dus over de laatste vier jaar toch zo’n slordige driekwart miljoen euro waarbij nog vermeld werd dat het inclusief premies, belastingen en werkgeverslasten is. Dan de prangende vraag vervolgens wie dit geld allemaal hebben ontvangen? Ik had er bij voorbaat een hard hoofd in maar ja… je weet het maar nooit hè. Want waar regelmatig politieke transparantie wordt gepredikt daar wordt dit natuurlijk ook volop uitgeoefend. Maar mijn vermoeden werd al gauw bevestigd…

Gemeente Ede: Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (privacy). Daarom maken wij het door u onder B. en C. gevraagde niet openbaar.

De privacy-kaart wordt dus getrokken. Daar waar gemeente Ede de zorgkosten inzichtelijk wil maken door heel precies te gaan specificeren wat elke behandeling kost, en waar dat dan precies aan op gaat, daar gaat dit principe dus niet gehanteerd worden. Wel weer heel attent is dat er nog wel een tip wordt gegeven omtrent wie er allemaal gebruik maken van het wachtgeld. Dus de puzzelaars onder ons kunnen dan ook aan de slag…

Gemeente Ede: Daarbij gaat het hier om slechts enkele personen. Via internet is tamelijk eenvoudig te achterhalen wie het zo al zou kunnen betreffen, waarmee vervolgens bij benadering zou kunnen worden bepaald welk individueel genoemd bedrag bij welke persoon zou horen.

Er volgt nog een heel relaas over waarom de privacy gehanteerd wordt:

Gemeente Ede: Ingevolge de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa) is de precieze hoogte en duur van de wachtgelduitkering afhankelijk van diverse persoonlijke omstandigheden waaronder diensttijd, leeftijd (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en (neven)inkomsten. Het koppelen van namen aan wachtgelduitkeringen zou daarin inzicht geven, hetgeen de betrokken persoon kan benadelen in zijn huidige zakelijke positie en raakt om die reden de persoonlijke levenssfeer van de voormalige bestuurder. Ook het niet-openbaar maken van deze informatie op individueel niveau sluit niet uit dat er een publiek debat komt over wachtgeldregelingen of over de Appa. Als dat debat gaat over individuele oud-wethouders dan bestaat er het gevaar van ‘naming and shaming’ en dat zij zich in het openbaar moeten verantwoorden over het gebruik dat zij gemaakt hebben van hun uitkeringsrecht dat hen toekomt op grond van de Appa. Het ontvangen van wachtgeld behelst daarnaast geen informatie over het beroepshalve functioneren van oud-wethouders in de tijd dat zij bestuurder waren.

Nou, dat debat mag er wat mij betreft wel komen. Als ik als werknemer op straat kom te staan en ik niet tijdig ander werk kan vinden dan is daar allereerst de ww en gaat het allemaal langer duren dan is er de bijstand. En waarom zou dit ook niet mogen gelden voor gemeentelijke bestuurders? Waarom moeten b.v. wethouders na hun actieve loopbaan inkomen krijgen uit een pot die door u en mij door gemeentelijke belastingen worden gevuld?

Voor zo ver nu mijn allereerste ervaring op het gebied van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Of er meer gaan volgen? Met het beroep op de privacy kan de gemeente tenslotte alles blijven dichttimmeren. Afgelopen donderdag moest de publieke tribune tijdens een raadsvergadering weer eens ontruimd worden en ging thuis het scherm op zwart. Dit soort zaken daar hou ik in ieder geval een wobberig gevoel aan over. En dat moet eerst maar eens gaan slijten…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.