Makkelijk scoren met barmhartige woorden

Onlangs vroeg een minderheid van de Edese gemeenteraad, onder leiding van de barmhartige ChristenUnie, het college van B&W om open te staan voor de opvang van vluchtelingenkinderen uit Griekenland. Het college was kort en bondig, zij wil niet handelen los van landelijk beleid. Geheel terecht, het is aan de Tweede Kamer.

Het asielgedram ging verder op Twitter middels een ‘schrijnend’ filmpje, waarin collega raadslid Van Drongelen (ChristenUnie) haar teleurstelling uitsprak. Dat resulteerde uiteraard in een column van Jolmer Winkel, die zijn sentimenten voor deze partij over het algemeen niet onder stoelen of banken steekt. Men werd direct opgehemeld tot een ‘coalitie der barmhartigheid’. SGP en CDA werden met hun ideologie en identiteit in het verdomhoekje gedreven. Kortom, de welbekende morele chantage, doe je niet mee dan ben je harteloos. Tenenkrommend!

Nee, het Edese college is niet harteloos. Net zomin als de fracties die niet aan deze poppenkast meedoen, om welke reden dan ook, zoals mijn eigen fractie Burgerbelangen. Niet iedereen heeft de drang om verheven te worden tot barmhartige Samaritaan op basis van louter woorden. Het gaat ook helemaal niet meer om daden, maar om het uitspreken ervan met de vluchteling als het lijdend voorwerp. Het opzichtig etaleren van goedheid, morele borstklopperij en ijdelheid pur sang. Zie ons goed zijn.

Het is liefde die de barmhartige Samaritaan zelf niets kost. Mooie woorden verkopen, terwijl men de rekening bij de anderen in de maatschappij neerlegt. Sociale huurwoningen worden met voorrang vergeven aan grote aantallen nieuwkomers, voor wie ook nog eens alles wordt geregeld, terwijl de middenklasse steeds meer in armoede leeft en nergens voor in aanmerking komt. Hier heeft de gemiddelde elitaire GroenLinks-er geen last van. Het is duidelijk dat de rekening straks bij de werkende burger wordt neergelegd. Daarbij is de verwachting dat het begrotingstekort door de Corona-crisis zal oplopen tot 92 miljard euro en heeft de huidige situatie ook gevolgen voor veel mensen die geen inkomen meer hebben vanwege deze crisis. Laten wij ons eerst maar eens bekommeren om de kwetsbare mensen in ons eigen land.

Mateloos heb ik mij geërgerd aan de vele linkse voorstanders tijdens de AZC-discussie een aantal jaar geleden in Ede, terwijl zij zelf geen AZC in hun eigen buurt wilden hebben of de openlijke deugers die vervolgens zelf wegtrekken uit de probleemwijken. Ondertussen blijven zij mooie woorden preken. De mensen die tegen massale immigratie zijn, zijn noch harteloos of racistisch. Zij gebruiken het nuchtere verstand en constateren dat we niet onbeperkt hiermee kunnen doorgaan. Zij sluiten hun ogen niet voor de problemen die er zijn, maar hebben het lef om ze uit te spreken. Over de hele wereld zijn er plekken met kwetsbare kinderen, denk maar aan kinderhandel, seksuele uitbuiting en kinderarbeid, zoals bijvoorbeeld in de Filippijnen. Deze problemen zijn niet geheel op te lossen en deze lossen we ook niet op door iedereen massaal hierheen te halen.

In maart begon het getouwtrek al om wie het meest barmhartig is. Jesse Klaver schreef dat het kabinet kwetsbare kinderen de rug toekeert. Toen brak mijn klomp. Pardon, de rug toekeren? Het zijn verdorie hun eigen ouders die ervoor gekozen hebben om hen de rug toe te keren door ze moederziel alleen met vreemde smokkelaars vooruit te laten reizen met alle gevaren van dien. En waarom? Omdat zij over de rug van hun kinderen, die meer kans maken op een asielvergunning, rekenen op gezinshereniging! Noch barmhartig, noch verantwoordelijk, maar puur uit eigenbelang!

Zullen deze ouders in ons land dan wel de verantwoordelijkheid voor hun kinderen nemen en zelfvoorzienend zijn? Nee! Cijfers wijzen uit dat de meerderheid levenslang van een bijstandsuitkering leeft en laten we het dan nog maar niet hebben over de toename van asielcriminaliteit of de overlast op straat of wijken die in getto’s veranderen, omdat men onze cultuur niet accepteert. Wat te denken van de aanzuigende werking van nog meer kinderen die door hun ouders alleen de wereld over zullen moeten reizen met alle gevaren van dien. Hoe humaan is dat?

Bovendien is de ChristenUnie überhaupt niet meer serieus te nemen nadat zij de uitzetting van Armenen, die in eigen land veilig zijn, wilde voorkomen. Hier is ons vluchtelingenverdrag niet voor. Bovendien ondermijnt zulks het draagvlak voor mensen die echt hulp nodig hebben. Het asielsysteem is verrot en zo lek als een mandje. De asielindustrie vaart in elk geval wel bij eventuele uitvoering van dergelijke oproepen, zoals verschillende Edese fracties wensen.

Tot slot, de weldoeners hebben dus makkelijk praten, maar waar blijven hun daadwerkelijke daden? Ik zie wel wat in een intekenlijst van de barmhartigen onder ons. Diegenen die dan ook daadwerkelijk een plek (in hun eigen woning) bieden voor deze kinderen en daarnaast ruimte vrijhouden voor de ouders, want die krijgen we er namelijk gratis bij. Daarnaast is men uiteraard ook verantwoordelijk voor de kosten van deze nieuwe ‘gezinsleden’. Dat wordt ook geacht van inwoners die uit liefde iemand naar Nederland halen. Ik ben benieuwd hoe lang deze lijst gaat worden en wie zich echt barmhartige Samaritaan mag noemen.

 

Natasja Peters, raadslid Burgerbelangen

9 thoughts on “Makkelijk scoren met barmhartige woorden

 1. De pot verwijt de ketel!
  In haar column in de Ede Stad van 6 mei jl. verwijt Natasja Peters (Burgerbelangen) de Christen Unie fractie in de gemeenteraad makkelijk te willen scoren. Maar intussen maakt ze zich daar zelf schuldig aan! Waar haar opponent, Dirjanne van Drongelen (CU), een zakelijk en inhoudelijk betoog houdt om haar standpunt te verduidelijken, komt NP niet verder dan verdachtmakingen, drogredenen en op aannames gebaseerde overtuigingen. Populisme in zijn puurste vorm dus. Ze zou zomaar een leerling van Geert Wilders kunnen zijn.
  Daarbij schijnt zij weinig oog te hebben voor de humanitaire ramp die zich aan de grenzen van onze Europese Unie voltrekt. Ze veinst de belangen van “kwetsbare mensen in ons eigen land” te behartigen, maar ze vergeet daarbij dat geen van die kwetsbaren in Nederland in een vergelijkbaar slechte positie verkeert als de alleenstaande vluchtelingenkinderen waar het in deze discussie om gaat. En niet geheel onverwacht haalt ze er ook nog het “Corona-argument” bij. Alsof alleen wij in Nederland daar last van zouden hebben.
  Ze maakt zich er met een Jantje van Leiden vanaf door te zeggen dat het niet aan de gemeente is, maar aan de Tweede Kamer om hiervoor beleid te maken. Daarbij vergeet ze en passant dat positieve intentieverklaringen en druk vanuit gemeentes, waaruit draagvlak blijkt, wel degelijk in staat zijn de Tweede Kamer aan te zetten tot dergelijk beleid.
  Ze suggereert dat het hier gaat om voortzetting van “massale immigratie” en dat “gezinshereniging” in een later stadium min of meer een automatisme is. Volgens haar zijn al die alleenstaande kinderen bovendien bewust door hun ouders “vooruitgestuurd” en in de steek gelaten. Je moet maar durven…!
  Het is duidelijk dat ze niet over heel veel inlevingsvermogen beschikt en dat ze geen idee heeft wat de oorlog in Syrië betekent voor de mensen die daar wonen of gewoond hebben. Dat ze geen idee heeft hoe het leven van een kind er uitziet in de vluchtelingenkampen/opvangcentra in Turkije, Griekenland en Italië. Dat ze geen idee heeft hoe bevoorrecht wij hier in Nederland zijn, te mogen leven in een land waar al 75 jaar geen oorlog meer is geweest.
  Het zou geen slecht idee als zij eens een bezoek aan die regio zou brengen, zodat ze met eigen ogen kan zien hoe het daar is gesteld met de leefbaarheid. Misschien kan ze zich daarna dan eens in alle rust afvragen wat zij zou doen als zij de pech had gehad daar geboren te zijn en hoe legitiem ze het dan zou vinden haar kinderen elders een betere toekomst te gunnen!
  Nee, Natasja Peters, u wilt gemakkelijk scoren, maar u mist het doel volledig! Ik ben het met u eens dat wij in Ede niet alle problemen van de wereld kunnen oplossen. Maar als dat uw argument is om dan maar niets te doen, dan bent u in mijn beleving uw plek in de gemeenteraad niet waard! Begrijp me niet verkeerd, u hoeft het van mij niet eens te zijn met de CU, maar kom dan op zijn minst met bruikbare alternatieven!

  Ruud Soulier

 2. Mijn reactie op de tekst:

  Samengevat: het gemeenteraadslid van de ChristenUnie, mevrouw Van Drongelen pleit ervoor een aantal vluchtelingenkinderen (tien) in Ede op te vangen en op te nemen. Zij doet dat vanuit barmhartigheid. En zij heeft oog voor de voor de verantwoordelijkheden en rollen in/van de gemeenteraad, hetgeen haar in mijn idee teleurstelt.

  Het gemeenteraadslid van Burgerbelangen, mevrouw Peters is tegen dat pleidooi. Haar toon is anders: dat blijkt als uit het gebruik van woorden als asielgedram en morele chantage. En zij brengt een verruiming en verbreding aan: die niet relevant is voor dit onderwerp, Dat zij dat snerend doet vergroot de kwaliteit van haar argumentatie niet. Dat betoog is niet samen te vatten. Daarom hieronder wat opmerkingen erover:
  1. Ze complimenteert zichzelf, omdat zij het lef heeft uit te spreken. Van leden van een politiek orgaan mag je verwachten dat ze zich uitspreken – dat is op zichzelf geen compliment
  waard.
  2. Mevrouw Van Drongelen zegt niet, dat iedereen massaal hier naar toe gehaald moet worden (wat is trouwens hier?);
  3. Wordt de gedachte, dat de ouders van de vluchtelingenkinderen ervoor gekozen hebben hen de rug toe te keren door ze moederziel alleen met vreemde smokkelaars vooruit te
  laten reizen, door feiten ondersteund?
  4. Wordt de gedachte, dat die ouders daardoor meer kans maken op een asielvergunning c.q. gezinshereniging door feiten ondersteund?
  5. Kan dit gemeenteraadslid aangeven wat haar daden zijn om iets aan de eerder in de tekst aangegeven problemen op te lossen?
  6. Tot slot: haar betoog gaat dus veel meer over de opvang van vluchtelingen dan over de opvang van deze categorie alleenstaande vluchtelingenkinderen. Het einde van de laatste
  zegt daarover alles: …..en daarnaast ruimte vrijhouden voor de ouders, want die krijgen we er namelijk gratis bij.

  A. van Mourik

 3. Extremisme
  Uitgerekend in de week van “75 jaar Vrijheid” lees ik de reactie van een lid van de Edese gemeenteraad op een idealistisch getint verzoek van een raadslid van de CU. De vraag is: “Kunnen wij als Edenaren iets betekenen voor vluchtelingenkinderen die onder erbarmelijke omstandigheden op Lesbos vastzitten?”
  Gelukkig zijn we het niet over alles met elkaar eens en nog gelukkiger is dat de vrijheid van mening in ons land als onderdeel van een veel grotere Vrijheid is, die wij terecht al 75 jaar koesteren.
  Niettemin was ik verbijsterd door de reactie van een lid van Burgerbelangen. Als je in deze context, vlak na de toespraak van onze Koning, op idealisme reageert met “asielgedram, poppenkast, scoren, etaleren van goede bedoelingen als borstklopperij, egoïstische ouders die uit berekenend eigenbelang met de levens van hun kinderen spelen en, als uitsmijter, ‘eigen volk eerst”, heb je kennelijk geen idee over de allesoverheersende ellende van wat met oorlogsgeweld gepaard gaat.
  Waar extremistische ideeën, zowel rechts als links, toe kunnen leiden, hebben onze ouders en grootouders de vorige eeuw meegemaakt. Ik ben blij dat ik in 1944 in een bijna bevrijd land geboren ben en geen dictatuur heb hoeven mee te maken.
  Hopelijk zullen de 37 andere gemeenteraadsleden openlijk afstand nemen van dit soort verwerpelijke uitspraken, een raadslid onwaardig.

  Aart Homoet

 4. In de Ede-Stad las ik vandaag 2 columns met 2 verschillende visies op de oproep begin maart om vluchtelingkinderen op te vangen in Nederland. Interessant! Dat de vraag van mogelijke opvang van vluchtelingenkinderen een appel doet op ieders gevoel staat denk ik buiten kijf. Het doet iets met je en van daaruit reageer je. Wat ik in de column van Dirjanne van Drongelen meer zou willen horen, is meer onderbouwing over het waarom van haar mening. Waarom vindt zij nog meer dat we deze kinderen zouden moeten opvangen? Het is sowieso een lastige discussie denk ik. Wat ik bij de column van Natasja lastig kan achterhalen, is welk belang zij nu precies op het oog heeft. Ik lees een aantal bijvoeglijk naamwoorden die naar mijn idee een oordeel ondersteunen. Ik kan daarom niet goed achterhalen of haar belang nu echt die van de burger is of haar persoonlijk belang. Daarom een wellicht uitdagende vraag aan haar, zou ze een nieuwe poging willen ondernemen om mij, zonder oordeel over wat anderen vinden of doen, of niet doen, uit willen leggen wat zij waarom zij vindt dat we als gemeente geen opvang moeten bieden aan deze kinderen? Bij de ander benoemen wat je vindt zie ik toch als redeneren vanuit het – dit niet – . Als burger van Ede ben ik op zoek naar de -wat wel-. Want als de (tegen?) andere partij mooie woorden verkoopt, wat verkoopt Burgerbelangen dan precies? Het gaat hier per slot van rekening om kinderen, of ze nu ver weg zijn of dichtbij.

  Lydia Feenstra

 5. Natasja Peters van Burgerbelangen spreekt zichzelf nogal tegen. Zij schrijft in haar column dat het Edese college van B&W terecht de zogenaamde ‘Coalition of the Willing’ niet wil ondertekenen omdat zij niet wil handelen los van landelijk beleid; ‘het is aan de Tweede Kamer’.
  Op zich kan ik daar nog wel begrip voor opbrengen, hoewel veel gemeenten (o.a. de vier grootste van ons land) daar kennelijk anders over denken.
  Maar vervolgens volgt er een harteloos relaas over het ‘asielgedram’ met termen als ‘morele chantage’, ‘poppenkast’ en een cynische maar bovenal onrealistische suggestie om als burgers zelf deze kinderen maar woonruimte aan te bieden, al dan niet met hun ouders. Onrealistisch omdat iedereen weet dat zoiets juridisch niet mogelijk is.

  Mevrouw Peters; uw bijdrage had beperkt moeten blijven tot de eerste alinea van uw column; het is immers aan de Tweede Kamer!

  Overigens ben ik ervan overtuigd dat de inwoners van Ede in overgrote meerderheid positief staan om een deel van deze kinderen op te vangen, gezien eerdere ervaringen met de Edese COA-noodopvang:
  ‘Samen liet u een krachtige en sociale samenleving zien’ schreef de toenmalige Edese wethouder Marije Eleveld in de Edese Post nadat op 1 november 2016 de COA-noodopvang de deuren sloot. De opening hiervan was ruim een jaar eerder.
  Zowel gemeente als COA gaven toen aan veel waardering te hebben voor de wijze waarop de omgeving een bijdrage heeft geleverd aan de noodopvang in Ede. De vele vrijwilligers, onderwijspartners, maatschappelijke organisaties en omwonenden hebben bijgedragen aan een goed verloop van de noodopvang.

  Willem J. van der Kooij

 6. Ach, meneer Homoet, het bekende pvda gebral, een andere mening wordt automatisch als extremisme gebracht en schaamteloos wordt de tweede wereldoorlog weer van stal gehaald, de nazi’s staan aan de poort te trappelen wanneer men vindt dat opvang niet onbeperkt door kan gaan. Treurig dit met als quote “eigen volk eerst” verder een bepaalde hoek in te suggeren. interessant omdat dit nergens in de collum gezegd wordt, is natuurlijk het benodigde bruggetje om jezelf als naoorlogse verzetsheld te typeren. Suggereren of hier een dicatatuur komt enkel omdat deze partij gelukkig van mening is wij op grote schaal bedonderd worden door mensen die hier om economische redenen hierheen komen. Met dank aan Aart, zijn partij die vroeger nog opkwam voor arbeiders maar hun rechten en middelen verkwanseld hebben door grote groepen mensen hiernaar toe te halen en samen met partijen zoals de VVD ons sociale zekerheidstelsel nog verder uit te hollen. Het resultaat is dat de onderkant van de samenleving nog nooit zo talrijk is geweest. Bedankt Aart, dankzij lieden zoals jij heb ik als postbode niks over en meer te besteden… voel jij maar goed als rijke babyboomer met het hart op de juiste plaats en lekker op internet andersdenkenden indirect als fascist wegzetten. Klasse!

 7. Mensen weten heel goed dat er “dingen” gebeuren die niet moreel zijn, maar het ontbreekt hen aan karakter om daar verantwoordelijkheid voor te nemen en ernaar te handelen. De realiteit dat je “medewerking” verleent aan een destructieve partij dat het leven van een ander vernietigd is voor mij niet alleen moeilijk onder ogen te zien, het is wreed, onmenselijk en onacceptabel.

 8. rectificatie eerdere reactie : het moet natuurlijk “die” partij zijn en niet “dat ” partij. ik wil met name de BB- aanhangers uitnodigen om eens te kijken op internet (of mijn fb ) naar de succes verhalen van ex- asielzoekers , vluchtelingen uit oorlogsgebieden. het is niet uitgesloten dat uw opa, oma , vader, moeder en andere, ú dierbare mensen nu of in de toekomst liefdevol verzorgd gaat worden door ex- asielzoekers.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *