Baas over eigen woning

Tegelwijsheid: Alleen wanneer je open staat voor iets nieuws en iets beters, kun je een volgende stap maken.

Geen aardgas meer voor verwarming van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen maar warm water. De regering wil voor de verwarming duurzame warmte bronnen als aardwarmte, biomassa, restwarmte en koude- warmte opslag gaan inzetten. Om dit te kunnen realiseren is een fundamentele aanpassing van de regelgeving voor collectieve warmtesystemen noodzakelijk. Eén en ander legt de regering vast in Warmtewet 2. Gemeenten krijgen in de transitie van aardgas naar de levering van warmte een cruciale rol.

Warmtebedrijf Gemeenten gaan warmtekavels, zijnde één of meer woonwijken, aanwijzen. Ook krijgen de gemeenten de bevoegdheid om een (lokaal) warmtebedrijf te contracteren. Binnen een of meerdere warmtekavels krijgt het warmtebedrijf het exclusieve recht om een collectief warmtesysteem aan te leggen en te exploiteren. Eén en ander leggen de gemeenten vast in een omgevingsplan. Het warmtebedrijf krijgt de wettelijke plicht om binnen zijn kavel alle afnemers aan te sluiten op het collectieve warmtesysteem. Het warmtebedrijf wordt integraal verantwoordelijk voor de verduurzaming en leveringszekerheid. Deze verantwoordelijkheid omvat de gehele warmteketen, te weten: warmtebronnen, hoofdtransport en distributie. Het warmtebedrijf wordt in principe voor onbepaalde tijd aangewezen.

Kosten en tarieven De koppeling van de kosten voor de levering van warmte aan de consumenten prijs voor aardgas laat de regering los. De nieuw op te zetten tariefmethodiek gaat uit van de werkelijk gemaakte kosten door het warmtebedrijf. De regulering van de tarieven blijft onder de verantwoordelijkheid van de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM). De regering verwacht dat met een kosten gebaseerde benadering de kosten variaties tussen de verschillende warmtesystemen beter zichtbaar zullen zijn. Daarbij passen twee kanttekening:

  • energie verspillen, bijvoorbeeld door een hoog warmteverlies in het transport en distributienet, leidt tot hoge vaste kosten voor de afnemer;
  • als de helft van je energierekening uit vaste kosten bestaat, wordt verduurzamen van je woning financieel heel moeilijk rendabel.

Afnemers De potentiële afnemers hebben niet de plicht om een aansluiting op het warmtenet te kopen bij het warmtebedrijf. Als potentiële afnemer kun je baas over eigen woning blijven.

Monopolist Iedere woningeigenaar moet zich afvragen of het aansluiten op het warmtenet van een monopolistisch warmtebedrijf slim is. Een handtekening onder het contract voor aansluiten en leveren van warmte door het warmtebedrijf is onherroepelijk. Als woningeigenaar kun je (bijna) niet meer van het contract af.

Alternatieven Wat kun je als eigenaar nu en in de komende jaren doen om baas over je eigen woning te blijven. Buiten aardgas of warm water voor verwarming van de woning zijn en komen er alternatieven. Nieuwe ontwikkelingen komen alleen tot wasdom wanneer deze ten opzichte van de bestaande een zeker voordeel opleveren. Universiteiten en bedrijven werken hard aan deze nieuwe ontwikkelingen. Blijf je baas over je eigen woning dan kun je op ieder moment in de markt van de nieuwe ontwikkelingen springen. Uiteraard met alle voordelen van dien.

Baas Overstappen op een andere vorm van energie dan aardgas vraagt om na te denken over noodzakelijke aanpassingen van de woning >> stappenplan. Zeker bij het baas willen blijven over je eigen woning is het van belang om je in de problematiek te verdiepen. Het is best lastig om die stappen onder woorden te brengen, voor iedere stap een prijs te bepalen en een planning te maken. Het voordeel van een stappenplan is dat bij het onderhouden of verbouwen van de woning er al stappen op een eenvoudige en betaalbare wijze meegenomen kunnen worden.

Jaren Het duurt een aantal jaren voordat de gemeente en het warmtebedrijf op de stoep staan om je te verleiden een aansluiting op het warmtenet te nemen. Maar wanneer er een aanbod wordt gedaan, zal ook snel besloten moeten worden.

Tot slot: Uitdagend is het om met het verduurzamen van de eigen woning aan de slag te gaan. Duurzaamheid vraagt om een bijdrage van een ieder van ons. In de eigen woning ligt die uitdaging echt voor het oprapen.

Aardig om kennis te nemen van een artikel in de Gelderlander van 20 februari >>

Politieke wrevel over verbod op gasfornuis: ‘We moeten huiseigenaren niet voor het blok zetten’

http://bit.ly/39Lcm7o

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *