Reinier van den Berg

Transitie op stoom

Op de drempel naar 2020 en ook een nieuw decennium, kijk ik nog even terug, en ook alvast een beetje vooruit. In de afgelopen 10 jaar kwam klimaat steeds nadrukkelijker in het nieuws en op de agenda. Dat doet me goed. Ik hou me al meer dan 30 jaar bezig met weer en klimaat. En de opwarming van de wereld lijkt in een stroomversnelling te geraken.

Hitte

Met name de warmterecords van de afgelopen jaren spreken boekdelen. En we zien het wereldwijd. Zo konden we in eigen land voor het eerst in de meetgeschiedenis de 40 graden noteren. Oude records werden verpulverd met ruim 2 graden. Ook elders in Europa zagen we vergelijkbare hitterecords. Maar ook buiten Europa waren de warmterecords niet van de lucht. Alaska had veruit het warmste jaar ooit gemeten. Australië kampte met verzengende hitte en droogte met bosbranden die volledig uit de hand zijn gelopen.

Actie

De roep om actie wordt luider en luider. De inmiddels wereldberoemde tiener Gretha Thunberg begon vorig jaar met klimaatstaken voor haar school in Zweden. Ze spreekt inmiddels wereldleiders toe op internationale bijeenkomsten zoals de klimaattop. In eigen land heeft de staat een rechtszaak verloren. Voor eind 2020 moet Nederland tenminste 25% CO2 minder uitstoten in vergelijking met peiljaar 1990. Een welhaast onmogelijke opgave.

Zonneweides

Ook Ede draagt haar steentje bij. Steeds meer groene initiatieven zien het levenslicht. Zonnepanelen schieten als paddenstoelen uit de grond. Niet in letterlijke zin natuurlijk want doorgaans liggen PV-panelen op de daken. En niet op de grond. Hoewel… steeds vaker wordt er ook gesproken over zonneweides. De term wekte bij mij vroeger positieve associaties op met zwembad de Vrije Slag, in Bennekom. Tegenwoordig wordt er met een zonneweide meestal iets anders bedoeld. Een veld vol met zonnepanelen. Mooi, nog meer duurzame energie. Klopt, ik ben absoluut voorstander van een transitie naar duurzame energie. Toch zie ik ook een keerzijde.

Biodiversiteit

Als we, bijvoorbeeld in het mooie Binnenveld, flinke percelen veranderen in zonneweides, heeft dat mijns inziens ook gevolgen die wellicht minder wenselijk zijn. Het fundamant van een gezond gebied is letterlijk en figuurlijk de bodem. Een groot deel van de biodiversiteit zit verstopt in de bodem. Zonder het rijke bodemleven heeft het leven boven de grond minimale kansen. Ik kan me niet voorstellen dat het bodemleven na plaatsing van een flink veld vol met panelen daar wel bij vaart. De grond zou wellicht beter benut kunnen worden voor een verrijking van de biodiversiteit. Meer bloemenmengsels, en ook bossages of (vruchtdragende) bomen. Zeker zolang nog lang niet alle daken in het binnenveld en bijvoorbeeld van de WUR vol gelegd zijn met zonnepanelen. Begrijp me goed, ik ben absoluut voor veel meer zonne-energie. En op kleine schaal in het veld zie ik ook als mogelijkheid. Maar grote veld van hectares groot, dat wordt een ander verhaal denk ik.

Biomassa

Een zelfde discussie geldt voor biomassa. Is het per definitie duurzaam of kleven er ook nadelen aan? In Ede zijn inmiddels 3 relatief kleinschalige biomassacentrales in gebruik. Zover ik weet zijn het relatief zeer schone installaties in deze categorie. In het algemeen geldt, hoe kleiner de installatie, des te lastiger (lees duurder) het is om alle rookgassen maximaal af te vangen. Internationaal (Parijs, 2015) is afgesproken, dat stoken op biomassa duurzaam en zelfs CO2 neutraal is.

Snoeihout

Als we snoeihout in de kachel of centrale verstoken, produceren we energie. Uiteraard levert het ook uitstoot op. Rookgassen (met tevens schadelijke componenten) en uiteraard CO2. Je zou met recht kunnen redeneren, dat de bomen en takken weer aangroeien en dat de CO2 die bij verbranding vrij komt, op termijn ook weer wordt opgenomen. Om die reden zou je biomassa dus CO2 neutraal kunnen noemen. Ik denk dat deze redenatie bij snoeihout en tuinafval inderdaad redelijk klopt. Al moeten we ons wel realiseren, dat bij verbranding van biomassa als hout, we voor iedere eenheid warmte of stroom, wel 2x zoveel CO2 uitstoten als het geval zou zijn bij het stoken op (aard)gas.

Schepen vol

Veel kwalijker en gevaarlijker wordt biomassa, als we het op grote en landelijke schaal gaan toepassen. Dan volstaat de beperkte hoeveelheid snoeihout en tuinafval van eigen bodem bij lange na niet. En dus worden vrachtschepen vol houtpellets van overzee aangevoerd. Bijvoorbeeld uit de VS, Canada en de Baltische staten. En dat gaat veel verder dan snoeihout. Hele boomstammen worden vermalen tot korrels. Met torenhoge subsidies (vanuit Europa en zeker ook uit Nederland) loont het, om bomen te kappen, te versnipperen, te drogen, te verschepen, en hier in de centrale te gooien. Onder het mom van duurzame (bij)stook. Maar we stoten dus wel dubbel zoveel CO2 uit als bij (aard)gas. De redenatie kan zijn, dat nieuwe bossen dat wel weer opnemen. Maar dan hebben we het wel over 25 tot wel 50 jaar. Daar wacht het snel opwarmende klimaat niet op. We maken het zelfs erger. En als we al aanplanten, het klimaat wordt ’s zomers wellicht dermate heet en droog, dat die nieuwe bomen niet overleven dan wel voortijdig door natuurbranden in rook opgaan. Bovendien hebben bossen veel meer functies, zoals biodiversiteit, koeling, waterkringloop, zuurstof. En als we hout dan toch gebruiken, dan liever in de bouw of materialen. Dan slaan we CO2 echt op.

Mijn hoop is, dat de transitie naar duurzame energie in het nieuwe decennium echt op stoom komt. Maar dat we dat wel met verstand en een kraakheldere visie doen. Niets doen is geen optie. Laten we als gemeente het voortouw nemen en (kritisch) investeren in goede en weloverwogen doelen.

 

Reinier van den Berg

31 december 2019

1 thought on “Reinier van den Berg

 1. In een paar epistels kan ik u laten zien dat deze God al vanaf het begin heeft aangegeven dat er een einde zal komen aan deze wereld.

  De eindtijd is begonnen met iets waar geen mensenhand aan te pas is gekomen. Vanaf dat moment zal er na 2300 dagen een herstel plaats vinden van de aarde. Zoals u weet is Covid 19 gestart op 16 december 2019, 2300 dagen later is het 3 april 2026 en het is geen toeval dat deze datum Goede Vrijdag is.

  Ieder gedeelte kan ik aantonen met o.a. bijbelse citaten, maar in de bijlagen staan er al genoeg. Eén tekst – waar het bovenstaande naar verwijst – wil ik nu nog met name noemen: Daniël 8: 14 en verder staat samen gevat: ” na 2300 dagen wordt de schepping hersteld zonder dat er een mensenhand aan te pas is gekomen”.

  Dit schrijven en de twee bijlagen zijn een klein gedeelte van hetgeen God mij heeft verteld. Indien u vragen heeft, dan hoor ik het graag. God heeft geen karaktertrek van liefde, Hij is de liefde! Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen pijn, verdriet, moord, oorlog enzovoort meer zal zijn. Hiervan wil ik graag getuigen.

  Deze week zat ik even te kijken naar Nieuws BV (BNNVARA), de uitzending van 21 juli en hier werd gesproken over allerlei rampscenario’s. Er gebeurt momenteel zeer veel wat de mens niet begrijpt, omdat het in een periode gebeurt dat men het niet verwacht of het overvalt de mens door mutatie en/of het zijn vreemde natuurrampen. Maar ook mensen die vreemd reageren.

  De mens is aan het zoeken waardoor deze ellende allemaal ontstaat en allerlei redenen worden bedacht. Helaas gebruikt de mens hun vrije wil om van alles te bedenken, behalve het zelfonderzoek, juist dit belangrijke gedeelte wordt overgeslagen.

  De vrije wil van de mens is een van zeer weinige dingen waar God niets aan kan veranderen. De mens heeft de vrije keus om te kiezen voor God of voor Zijn tegenstander. Het geloof in alles wat er vandaag de dag gebeurt is niet zo maar iets dat de mensen hebben gecreëerd, want het is niet alleen maar de opwarming van de aarde, maar het gaat veel verder. Het ontstaan van de virussen, zomaar uit het niets, is een probleem. De onverdraagzaamheid van de mensen onderling wordt ook met de dag heviger.

  Het ingrijpen van God gebeurt nu

  De wil van God zal de menselijke wil doen stuklopen en wat de mensen nastreven, wordt door Zijn ingrijpen verhinderd. Iedere “macht” zal een verzwakking ondervinden omdat zij machteloos is tegenover wil van God. Hij zal de wereld tonen dat zij Hem niet kunnen uitschakelen, en dat Hij het wereldgebeuren in andere banen leid als de mensen zelf daar niet meer toe in staat zijn.

  Hij laat het gebeuren de vrije loop tot duidelijk te zien is welke macht op aarde veld wint. Maar dan aarzelt God niet meer en zal deze macht breken al is het maar voor tijdelijk, opdat deze periode wordt voleindigd. Maar voor het einde openbaart Hij zich nog duidelijk, dat wil zeggen: Hij benadert alle mensen nog eenmaal, om hen te kennen geven dat God een onoverwinnelijke kracht is die zich daarom vernietigend uit, omdat nog slechts vrees de mensen kan aansporen Hem aan te roepen. De vrees voor de dood waaraan zij reddeloos ten deel zijn gevallen zonder Zijn hulp. Want op geen andere manier zijn hun zinnen meer naar God te richten. Iedere aardse macht zal dan in het niet zinken omdat zij geen weerstand kan bieden aan de krachten der natuur waardoor Hij spreken zal.

  Er is een plotselinge verandering opgetreden en alles wat het menselijke denken bezig hield, wordt aan het wankelen gebracht. En er zullen nieuwe problemen op te lossen zijn en ook nieuwe noden zullen te voorschijn komen, zodat het veel kracht zal eisen om de nieuwe levensomstandigheden meester te worden. Maar dat geschiedt volgens Zijn wil omdat Hij medelijden heeft met de mensheid, die in spijt van de grote aardse nood niet de weg tot Hem gevonden heeft. Die alleen acht slaat op het gebeuren in de wereld, maar daarin niet het resultaat van een verblind denken en een uiterste verwijdering van God erkent. Die alle schuld en oorzaak van ellende alleen in het menselijk willen ziet, maar niet in de eigen geestelijke tekortkoming. Want die is er de aanleiding van, en ieder mens zou zich ter harte moeten nemen die te verhelpen.

  Daarom zal God Zijn wil tegenover de mensen stellen opdat zij erkennen, dat zij aan een andere “macht” zijn overgeleverd. Dat zij dan misschien die macht hulpzoekend benaderen en dan ook God erkennen, want pas dan kan Hij hen bijstaan met Zijn hulp. De mensen hebben dringend deze hulp nodig, maar zij sluiten zich af van de kracht die zij nodig hebben. Maar juist om hen gewillig te maken die “kracht” op te nemen laat Hij die grote nood over hen komen. Een korte tijd nog maar en u zult Hem vernemen en de waarheid van Zijn woorden ervaren. Die mensen zijn zalig te noemen die geloven voordat Hij hun het bewijs levert. En zalig die zich ernstig voorbereiden en gestadig “kracht uit Hem” ontvangen, want zij behoeven de nood niet te vrezen omdat de krachten der natuur hun geen leed zullen aandoen, want dat is Zijn wil.

  Ik kan u laten zien dat de zondeval 5915 jaar geleden heeft plaats gevonden. De toegevoegde bijbelse chronologie is compleet, dit in tegenstelling tot bijbelse chronologie die door Theologen is gemaakt en is te bewonderen op Wikipedia ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelse_chronologie ).

  De tweede bijlage laat zien hoe de tijdrekening van God in elkaar steekt. Je ziet hoe lang de schepping heeft geduurd, hoeveel tijd er is verstreken na de schepping, je ziet zelfs de manier waarop God Zijn kalender heeft vorm gegeven.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *