Horabos, Horapark of Horadorp?

De gemeente Ede heeft een plan gelanceerd om de bestemming van het Horapark te wijzigen naar woningbouw. Het Horapark is vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld als kantoorlocatie. Dit was trouwens nog in een tijd dat milieu en natuur niet belangrijk werden gevonden. Mens en economie kregen altijd voorrang.

De afgelopen periode is op het terrein leegstand ontstaan, wat de aanleiding was voor een aantal vastgoedeigenaren op het Horapark om de gemeente te vragen of bestaande kantoorpanden getransformeerd kunnen worden naar woningen, om een bijdrage te leveren in het beschikbaar krijgen van betaalbare woningbouw.

De kenmerken van het Horapark:

  • Door het beboste karakter is een duurzame stadsrandzone ontstaan die ruimtelijk/visueel aansluit bij de Veluwe.
  • Het bos is vrij oud, en kenmerkend is de grote verscheidenheid aan vogelsoorten.
  • Het Horapark is onderdeel van de Groene Wig, een groene verbinding tussen de hooggelegen Veluwe en
  • Aanwezigheid van een grote paddenpopulatie.
  • Rust, ruimte en donkerte en ecosysteemdiensten. Alle door de wet natuurbescherming beschermde soorten en hun leefgebieden in dit deelgebied zijn ook ecologische kernkwaliteiten

Als je bovenstaande kenmerken leest bekruipt meteen de vraag: Wie haalt het in zijn hoofd om dit gebied vol te bouwen met woningen? Gaan we de fouten uit het verleden herhalen?

Bovenstaande foto van het Horapark (boven de rode lijn) toont duidelijk aan dat het meer een bos is dan een kantorenpark. Dus dat het een bestemming kantorenlocatie kreeg 50 jaar geleden is een grote fout geweest. Maar ja, toen waren natuur en milieu niet belangrijk. Maar met de kennis van nu zou zo’n kwetsbaar natuurgebied als het Horapark natuurlijk nooit en te nimmer een bestemming krijgen voor kantoren of wonen.

Dat er een enorme vraag naar woningen is, ook in Ede, is duidelijk. Maar is het Horapark daarvoor de oplossing? Zijn er geen betere alternatieven te bedenken?

Ook is er noodzaak voor betaalbare woningen voor de Edenaren. Maar de gemeente laat momenteel echter niet zien dat probleem serieus te nemen. Bijvoorbeeld op het nieuw te ontwikkelen WFC terrein worden voornamelijk dure appartementen en huizen gerealiseerd, van 350.000 tot meer dan een miljoen. En worden er zelfs nieuwe kantoren gerealiseerd terwijl die op het Horapark niet rendabel zouden zijn.

In de startnotitie wordt ervan uitgegaan dat de groen- en biodiversiteit kan worden versterkt door het bebouwen van het Horapark. Maar de belasting van de natuur door honderden bewoners die er wonen, leven en spelen is vele malen groter dan die van een paar kantoormedewerkers die tijdens de lunchpauze een ommetje maken. Het is naïef om te denken dat deze transformatie geen onherstelbare schade zal toebrengen aan dieren, bomen en planten in het Horapark. Toename van mensen in het gebied, en ook de lichtvervuiling door woningen en straatverlichting zal daarnaast ook een negatief effect hebben op de natuur van het naastgelegen Hoekelum. Het daar aanwezig wild zal een toevlucht moeten zoeken naar een ander leefgebied.

Anno 2021 hebben we een heel andere kijk op natuur en milieu dan bij de aanleg van het kantorenpark ruim 50 jaar geleden. Want naast het woningtekort hebben we natuurlijk ook nog een klimaatprobleem op te lossen. Het vervangen van bomen en struiken door asfalt en stenen levert een negatieve bijdrage aan het klimaat, dus dat een dergelijk plan tot grote bezwaren zal stuiten van omwonenden en milieu organisaties is te verwachten. De gemeente zou de kostbare tijd en belastinggeld beter kunnen besteden aan het onderzoeken van alternatieve locaties, en dit prachtige natuurgebied niet opofferen aan woningbouw. Kies dit keer vóór het milieu, niet alleen in woorden maar ook in daden.

Herbert Weustenenk

1 thought on “Horabos, Horapark of Horadorp?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.