HET WORLD FOOD EXPERIENCE EN DE PVDA

Het voedselattractiepark World Food Experience mag, zoals is afgesproken door de gemeenteraad van Ede, maximaal 22 miljoen euro kosten. Die 22 miljoen euro is namelijk de bouwsom van het gebouw. Het college van burgemeester en wethouders van Ede heeft aan het bestuur van de Experience daarover een brief gestuurd  op 9 november 2021. In die brief is een aantal voorwaarden opgenomen waaraan dat bestuur moet voldoen. Zoals de verplichting om uiterlijk 1 april jl. een succesvolle aanbesteding te doen met die maximale bouwsom van 22 miljoen euro. Daaraan is niet voldaan. Het college heeft vervolgens besloten om bijna twee en een half miljoen euro aan subsidie niet op 1 april jl. aan de stichting over te maken.

Enigszins opmerkelijk is dat de stichting ook niet voldaan heeft aan de verplichting om per 1 maart jl. een voortgangsrapportage aan de gemeente te sturen. Die stichting stuurde pas op 5 april jl. een rapportage naar de gemeente Ede. Vervolgens stuurde het college van b & w op 10 mei jl. (5 weken later!) die rapportage door aan de gemeenteraad. Het moge toch duidelijk zijn dat college een actieve informatieplicht heeft naar de gemeenteraad, het artikel 169 van de gemeentewet; maar dit terzijde.

Op 1 juli a.s. zal het college bijna 3 miljoen euro subsidie gaan overmaken onder 2 voorwaarden:

een sluitende exploitatiebegroting en een succesvolle aanbesteding van de bouw van het gebouw van de Experience. Het laat zich aanzien dat niet voldaan zal worden aan deze 2 voorwaarden. Het is dan ook verstandig dat het college eindelijk gaat voldoen aan de actieve informatieplicht om de gemeenteraad uiterlijk 1 juli a.s. te informeren of al dan niet de subsidies van 1 april jl. en 1 juli a.s. overgemaakt zijn cq zullen worden overgemaakt. Want over 12 dagen is het al 1 juli 2022!!!!!

Zou het bestuur van van de Experience de zaakjes nog op orde hebben? Gezien bovenstaande feiten kunnen daar vraagtekens bij worden gezet.

Want waarschijnlijk worden de kosten van de bouw van de Experience toch hoger dan 22 miljoen euro. Bijvoorbeeld door de stijging van de bouwkosten. Dit jaar is die bouwkostenstijging mogelijk 6%. Dat wil zeggen: iedere maand uitstel van een succesvolle aanbesteding kost 100.000 euro per maand. Dus wat te doen?

Natuurlijk is er voortdurend overleg tussen wethouder Meijer en het bestuur van de Experience.

Niet over het feit dat hij geen luchtvaartwethouder meer is, maar natuurlijk wel over de steeds meer toenemende tekorten op de bouw van het virtuele pseudo-prestigieuze megalomane voedselattractiepark te Ede.

Ongetwijfeld zal er gesproken worden over een nieuw raadsvoorstel, zodat in vervolg op dat nieuwe raadsvoorstel er geen tekorten meer zijn bij de bouw van dat park. Die tekorten worden namelijk ongetwijfeld aangezuiverd via dat nieuwe raadsvoorstel. Zou het college op korte termijn, dat wil zeggen, kort na het zomerreces, komen met een nieuw raadsvoorstel waarin staat dat de bouwsom, natuurlijk na goed overleg tussen de gemeente, provincie, rijk en het bestuur van de Experience, met enkele miljoenen verhoogd zal moeten worden?

Dat zal gaan gebeuren! Althans zoiets zou kunnen. Want zonder extra nieuwe miljoenen overheidssubsidie kan het voedselattractiepark niet gebouwd gaan worden. En het moet hoe dan ook voorkomen worden dat deze “prachtige” plannen niet doorgaan. 

Het college wil blijkbaar nog altijd een voedselattractiepark, niet met een bouwsom van 22 miljoen euro, maar naar verwachting met een bouwsom van wellicht 27 miljoen euro!

Maar wat staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 30 juni a.s.?  Op verzoek van de VVD wordt dan de langzamerhand beroemde en beruchte voortgangsrapportage van het bestuur van de World Food Experience besproken. Dat is 1 dag voordat de gemeente Ede bijna 3 miljoen euro gaat overmaken naar het voedselattractiepaark. Waarschijnlijk zal het subsidiebedrag van ruim 2 miljoen euro van 1 april jl. al overgemaakt zijn door de gemeente Ede. Dus op naar die raadsvergadering van 30 juni a.s.! De Edese PdA was tot op heden tegen het voedselattractiepark. De PvdA heeft nu een wethouder en dus is de PvdA voor het attractiepark. Wat gaat die partij dan doen? Je zult maar op die partij gestemd hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen omdat die partij tegen het attractiepark was. En nu dan? Waarschijnlijk zal de PvdA er niets over zeggen. Die partij zit tenslotte samen met het CDA in de coalitie. Dat CDA heeft natuurlijk inmiddels haar lijfspreuk gedeeld met de PvdA en die luidt: “Laten wij het er maar liever niet meer over hebben”.

Maar toch in alle ernst: de vergadering over het attractiepark zal niets nieuws opleveren. De coalitie zal ongetwijfeld vooraf in achterkamertjes even samen vergaderd hebben en de oppositie kijkt er op 30 juni a.s. lijdzaam naar en gaat ook tevreden naar huis!                         

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.